OP/ED a Day: Zombieland Saga

Title: Adabana Necromancy | Artist: Fran Chou Chou [Sakura Minamoto (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), Ai Mizuno (Risa Taneda), Junko Konno (Maki Kawase), Yuugiri (Rika Kunigawa), Lily Hoshikawa (Minami Tanaka)] | Show: Zombieland Saga

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter