Title: Ano Mori de Matteru | Artist: Bonjour Suzuki | Show: Yuri Kuma Arashi

You know, cuz Yuri... and symbolism.